Next

Buddy Valastro Net Worth

Buddy Valastro Net Worth 2019:
$10 Million
Buddy Valastro Birth Date:
Not Available
Buddy Valastro Birthplace:
Hoboken, New Jersey, USA
Buddy Valastro Full Name/Real Name:
Bartolo Valastro

Body Measurements

Buddy Valastro Height:
Not Available
Buddy Valastro Weight:
Not Available
Buddy Valastro Feet/Shoe Size:
Not Available
Buddy Valastro Eye Color:
Dark Brown
Buddy Valastro Natural Hair Color:
Black
Buddy Valastro Waist Size:
Not Available

Background

Buddy Valastro Nationality:
American
Buddy Valastro Ethnicity:
White
Buddy Valastro Religion:
Not Available

Education

Buddy Valastro High School:
Not Available
Buddy Valastro University/College:
Not Available
Buddy Valastro salary is not available.
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buddy Valastro Rating

No Ratings Yet